петък, 9 януари 2009 г.

Съобщение на Витоша ски АД за провеждане на консултации

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на СПУП на турестическа и ски-зона "Алеко", ПП Витоша

Публикувам оригинала на Съобщението... , тъй като „Витоша Ски” АД го свалиха от сайта си.

Във връзка с изискванията на нормативната уредба 11.11.2008г. е открита процедура за провеждане на консултации то изготвения доклад за Екологична оценка Специализиран ПУП на Туристическа и ски-зона "Алеко", Природен парк Витоша.

Възложител на СПУП е "Витоша ски" АД с адрес 1142 гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 4, ет. 4, ап. 8, лице за контакти: Костадин Костадинов, GSM 0885 917 522.

Органът, отговорен за одобряването, прилагането и финансирането на СПУП е "Витоша ски" АД.

Главната цел според заданието за разработване на СПУП на туристическа и ски зона "Алеко" е да се създаде оптимална пространствена и функционална структура на развитие, изграждане, комплексно устройство на териториален ресурс, съобразно съществуващите природни, антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия.

За постигането на главната цел на разработката, с СПУП се решават следните конкретни задачи:

· определяне на териториалният обхват за единно управление и пространствено развитие на туристическата и ски зоната до 2020г. на действуващото законодателство и на нормативна основа за физическо планиране;

· определяне на функционалното предназначение на отделните видове терени и извеждане на пространствени и социални параметри на базата на подробни геодезически заснемания на зоните за реализация на бъдещи инвестиционни намерения;

· определяне на вътрешната структура и взаимовръзка между елементите предвидени за реализация в рамките на функционалната система "отдих и спорт";

· организацията и йерархична подчиненост на елементите от обслужващата сфера и тяхната локализация върху територията;

· ефективно използване на трасетата на съществуващата комуникационна мрежа, развитието и организирането на паркирането в зоните за прием на туристи;

· схематично и провеждане на елементите на инженерните мрежи;

· създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;

· разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията на СПУП на туристическа и ски зона "Алеко" от ПП Витоша.

В изпълнение на тези конкретни задачи СПУП дава решения за:

· трасетата и структура на туристическите маршрути за лятно и зимно ползуване: пистите, маршрутите за моторни шейни, пешеходни ски пътеки, детски съоръжения и летните атракции;

· комуникационната достъпност и паркирането;

· терените за ново развитие и подробно планиране чрез работни устройствени планове (РУП) при отчитане собствеността и начина на трайно ползуване на терените;

· трасетата на лифтовите съоръжения за обектите на инженерната инфраструктура;

· границите на защитените зони със строга защита;

· мероприятията за рекултивация и екологична защита на околната среда, ландшафтното и композиционно естетическо оформяне на засегнатите с плана територии;

· баланса на територията и съотношението между елементите на територията;

· съвместяване на предвижданията на СПУП с Плана за управление (ПУ) на природен парк Витоша;

Перспективен срок, за който е предвиден да дествува СПУП на туристическата и ски зона Витоша е 10-15 години с планов хоризонт 2018-2023 година.Предварителният проект на СПУП и доклада за Екологичната оценка към него, са на разпалажение на интересуващите се в начална станция на Кабаинкова въжена линия "Симеоново - Алеко" всеки работен ден от 9.00 да 17.30 часа.Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по СПУП е ЕО е 17.00 часа на 28.11.2008г. Становища и мнения могат да се депозират на място, на факс 02 8164569 или на пощенски адрес: гр. София1142, район "Средец", ул. "Любен Каравелов" №4.

Няма коментари:

Публикуване на коментар