понеделник, 1 декември 2008 г.

Становище по Специализирания ПУП на Туристическа и ски-зона "Алеко" с възложител "Витоша ски" АД

До:
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
"ВИТОША СКИ" АД
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША
ОБЛАСТ СОФИЯ - ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ


Становище
по Специализирания ПУП на Туристическа и ски-зона "Алеко"На 11.11.2008г. бе обявена процедура за провеждане на консултации по Специализирания ПУП на Туристическа и ски-зона "Алеко", Природен парк Витоша, с възложител "Витоша ски" АД („Инвеститор”). На основание отправената публична покана за изразяване на мнениея по така предложения ПУП бе съставено настоящето Становище, като то включва и възгледи на други граждани, изразени публично чрез интернет и посочени тук от автора за прегледност и изчерпателност.

Настоящето Становище има за цел систематизирано да се отчетат особеностите на планината Витоша, съществуващите природни, антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия, както и да се предложат някои изменения на плана, така че същият да съответства напълно и по най-адекватен начин на нуждите на всички туристи и в частност на практикуващите ски спорт. Настоящето изложение няма за непосредствена цел даване на определена оценка за проекта, а по-скоро навежда неговите автори на определени обстоятелства и фактори, които е редно и необходимо да залегнат в един подобен план.

Достъп до информация.
Трябва да се отбележи, че така организираната „процедура за провеждане на консултации” е по наше мнение недобре осъществена и би събудила някои съмнения относно истинските цели и мотиви на "Витоша ски" АД. На първо място тя бе разгласена крайно неефикасно чрез средствата за масово осведомяване и не даде възможност на повече граждани и организации да вземат отношение по нея. Следва също да се признае, че изборът на място, където заинтересованите могат да се запознаят с предварителния проект на СПУП и доклада за Екологичната оценка към него, беше учудващ и неадекватен. Става дума за началната станция на кабинковия лифт Симеоново, където физически се намираха материалите и недобрата комуникация на мястото. Човекопотокът през съответното място през настоящата част на годината е крайно недостатъчен и дори ограничен. Далеч по-удачно би било материалите да бяха достъпни и в централния офис на фирмата, както и в други институции, разположени в центъра на столицата. Непубликуването на материалите в интернет може да се тълкува като липса на желание за широкото им разпространение, особено като се вземе предвид и създадената организация за достъп: материалите бяха предоставяни на гражданите само след незаконосъобразно събиране на личните им данни (трите имена и единния граждански номер), което е напълно необосновано. Не става ясно каква е целта на така събраната информация, което също противоречи на действащото законодателство. Всички тези обстоятелства определено опорочават процедурата и ни навеждат на мисълта, че тя изначално не е била замислена като открита и прозрачна, дори напротив. Само може да се гадае относно истинските подбуди на "Витоша ски" АД, за да предпочете подобен сценарий и да остави „на тъмно” обществеността по отношение на инвестиционните им намерения.

Настоящето Становище е изготвено и базирано на информацията, предоставена от "Витоша ски" АД, “Географска информационна система – София” ЕООД, както и с помощта на картографски приложения на „ДАТЕКС” ООД, „Navteq North America” ООД, „Каргография” ЕООД. Поради липса на официално публикуван и достъпен план-схема на Специализиран ПУП на Туристическа и ски-зона "Алеко", Природен парк Витоша, с възложител "Витоша ски" АД и с цел по-добра прегледност и ползваемост, настоящето Становище ползва Приложение № 1 – единствената налична планировка, която обаче не може да претендират за точност и изчерпателност и която не е официално изготвено от авторите на настоящето Становище. Въпреки това, неговата идентичност с план-схемата, предоставена в начална станция на Кабаинкова въжена линия "Симеоново - Алеко" е несъмнена, както и фактът, че на него ясно се вижда, че е изготвено по възложение на "Витоша ски" АД.


Приложение № 1


Приложение №2


Приложение №3 – друго неофициално копие, включено в Становището, за по-добра ползваемост.

Настоящето Становище е изготвено и се състои от на отделни теми, разбити в обособени точки, всяка от които представя на вниманието различни обстоятелства свързани с предложения план.


1. Предложеният проект е напълно несъотносим към Общия градоустройствен план на София, което по същество е грубо незачитане на законите на Република България от страна на фирмата възложител. За отразяването му в закона ще е необходима санкция и на Народното Събрание.

2. Липса на данни за интеграция на проекта в цялостната концепция за развитието на София като туристическа дестинация. Той също не указва целевата група от туристи, към която е насочен, както и каква леглова база се предвижда в близост до него. Предвид спекулациите преди 2 години от страна на някои строителни предприемачи, предлагащи и широко рекламиращи апартаменти, намиращи се привидно до бъдещи олимпийски съоръжения, стават основателни съмненията, че е възможно и този мащабен проект да има за цел фалшива маркетингова стратегия, целяща не развитието на туристическия продукт, а по-високи продажби и спекула.

3. Зона на последна станция на Кабинкова въжена линия "Симеоново" и съответно на начална станция на лифт „Витошко Лале”: по същество тук е замислено да бъде разположено новото ядро на ски курорта, с прилежащи разнообразни обекти на обслужване и съобщение. Зоната има ключово значение в проекта и представлява интер-модална комуникационна точка, като в нея едновременно се пресичат:

а) крайната станция на основна подвеждаща инфраструктура (кабинковата въжена линия от Симеонво);
б) автомобилен път с прилежащ паркинг;
в) началните станции на две седалкови въжени линии;
г) края на четири ски писти;
д) ски плац;
е) старт/финал на трасето за ски бягане.

Наличието на такава сериозна пресечна точка поставя редица изисквания и въпроси към нея. Видно е, че при тази изключителна натовареност от инфраструктурни обекти и човекопоток, въпросното ядро е характерно с ограничения си ресурс от място, поради своеобразния релеф на терена, представляващ речна долина. Това най-вероятно ще доведе до значителни премествания на земни маси и изкопни мероприятия, засягащи сериозно екологията на района. Сега съществуващата начална станция на лифта „Витошко лале” на практика е ситуирана в едно стеснение и при малкия си размер има нужда от сериозна подпорна стена и земно-укрепителни мероприятия. Наличното място ще бъде крайно недостатъчно за разполагането на начална станция на шест седалков лифт ( „Лале 1 и 2”, 6 CLD), който е два пъти по-голям от съществуващия. Освен това, крайната станция на кабинковия лифт е разположена значително по-високо от останалата зона, което ще доведе до недобро съобщение между нея и другите обекти. От своя страна, склонът към нея е изключително стръмен и ще създаде опасност от подхлъзвания на туристите, както и известни трудности при изкачването му. Това са обективни обстоятелства, факти, които са видими при посещение на обекта. Не става ясно и как ще се осъществи връзката между ски пистите и началната станция на лифт „Лале – Учебен плац” (№ 2, 4 CLD, с покритие), тъй като е видно, че тя е разположена на противоположния на ски пистата склон. Явно е, че ландшафтът е неподходящ и ограничава възможностите за организиране на бързи, широки и сигурни трасета да довеждане на туристите и скиорите.

Налице е и известно разминаване в капацитета на подемни съоръжения съображения с прииждащия човекопоток – посредством кабинковия лифт (Подходен лифт „Симеоново - Лале” 8 MGD – с капацитет на кабината осем души) и автомобилен транспорт, от една страна и основните лифтовете за директно упражняване на ски спорта (лифт „Лале 1 и 2”, 6 CLD и „Лале – Учебен плац”,№ 2, 4 CLD, с покритие, съответно шест и четири седалкови). Това ще доведе до значително забавяне, както и до недобро разпръскване на туристите по другите съоръжения. Въпреки негативите на сега съществуващата кабинкова въжена линия, не е ли по-подходящо тя да не бъде прекъсвана и да довежда туристите до сегашната и или по-високата кота, от където те лесно и значително по-ефективно да се разпределят между другите лифтове? Освен това в по-горната част сезона е и по-дълъг, а и възможностите за пешеходен туризъм значително по-широки.

Унаследеният от развития социализъм на осемдесетте години Симеоновски кабинков лифт с право е обект на критики относно своето неподходящо трасиране и неефективност. Този лифт има единствено две достойнства – началната станция, разположена в обширно и добре комуникирано равно и празно пространство (предимство безвъзвратно загубено в резултат на реституция и общинска небрежност) и вторият му плюс - директната връзка с утвърдения и емблематичен център на планината Витоша, а може би и на ски спорта у нас въобще – център „Алеко”. Така предложеният план заличава и тази полза, като не само че унищожава една традиция, но и изключва значението на планинската хижа като сърце на всяка планина. Освен това, предложеният план напрактика убива пешеходния туризъм, тъй като новият лифт ще довежда хората до единствено две възможни пътеки, което е крайно недостатъчно.

Трасетата на съществуващата ски писта „Витошко Лале”, както и предвиждането прокарване на други две, изключително много ще натоварят долната част на трасето, като ще създадат условия за конфликт. (Подобна е и ситуацията на Боровец, връзката между писти „Ястребец 1” и „Ястребец 2”, където често стават инциденти, включително и с летални последици). На „Витошко Лале” и при сега действащата уредба се образува недобра връзка между пистата и подемните съоръжения, изразяваща се в изключително тясна и бърза диагонала, като често скиорите се врязват директно в чакащите на опашката. С предложения проект условията за подобни конфликти изключително много ще се увеличат и те ще станат хронични. Приложената по-долу ортофото снимка онагледява недостатъчния ресурс от свободно и достъпно място.

Не може да се подмине и фактът, че с предложените в проекта мерки, допълнителна част от реката ще бъде вкарана в тръби, което ще бъде пагубно за нейната екосистема.

С предложеното разширяване на долната част на писта „Лале” ще се задълбочи и още един хроничен проблем на това изначално недобре обмислено трасе: поради особеностите на релефа, които в тази част образува фуниеобразна структура на речната долина, посока Бистрица, способстваща за активен пренос на въздух, водещ едновременно до снеготопене и заледяване. По долината се наблюдава навлизане на по-топъл въздух през деня и по студен следобед, на което се дължи характерното за Долно Лале заледяване в края на деня. Изсичането на още гори в района ще го направят твърде открит и недобре защитен от вятър, което няма да способства за удължаване на сезона. Същата зона, както и подобни на нея в резервата „Бистришко Бранище”, причиняват характерни завихряния, както и смерчове, унищожили значителен горски масив в рамките на предвидената ски зона (левия връх на синята фигура).


Карта, показваща релефа под писта „Витошко Лале” и характерната фуниеобразна структура на речната долина, посока Бистрица.


ортофото снимка.

4. Ски Писти №2 - „Лале 2”, Ново трасе, №5 - „Лале Простор”, №28 - „Учебен плац 10”, ново трасе (Приложение №1) – преминават през каменни реки. За сега в предложения проект не се поставят въпросите: Ще използва ли "Витоша ски" АД други методи за решаването на този въпрос, освен вандалското им и незаконно премахване? Предвидено ли е полагането на дървени скари, мостове или други подобни за преминаването на скиорите през тях? Ще са необходими ли допълнителни мощности за производство на изкуствен сняг, за да могат да се ползват за ски спорт тези трасета?

5. Ски Писта „Лале 3”, Ново трасе (№3, Приложение №1), в ръкава си, започващ от писта №5 „Лале - Простор” преминава през каменна река, а след това и през терен с перпендикулярен на посоката на пистата наклон. Подобна грешка беше допусната и в горната част на писта „Томба” на Банско, което направи въпросният участък неатрактивен, технически труден и опасен. При сега предложения вариант за писта „Лале 3”, при ляв завой скиорите ще ускоряват твърде много, докато при десен те практически ще са в неутрална позиция. Пистата би следвало да бъде насочена повече на север към речната долина, но пък това би довело до неатрактивен неин завършек поради трасиращо безнаклонно преминаването към съществуващата ски писта „Долно Лале”. Това изглежда се е сторило неатрактвно на инвеститора, но е безспорен факт, познат на всички скиори, карали под кабинковия лифт в района на повалената от смерча през осемдесетте години гора. Твърде вероятно е, че и тук "Витоша ски" АД предвижда значителни земни работи по корекция на съществуващия ландшафт, осъществено с тежки машини, като подобни действия ще противоречат на законите на страната ни (добре известно е на обществеността, че свързаната с концесионера фирма „Юлен” АД използва 25 тонен булдозер за подобни мероприятия в Пирин). Може да се предположи също така, че едно съобщение на ски пистата по поречието на реката и довеждането на скиорите от лявата страна на лифт „Лале – Учебен плац”,№ 2 , при подходящо изпълнение, ще е по-удачно и безконфликтно.


Ортофото снимка, с нанесени каменни реки и зона с перпендикулярен наклон.

6. Лифт „Лале №4” (лифт №9, Приложение №1) е разположен така, че ще способства за достъпа на скиори до зона на висока лавинна опасност. Налице е също и значителна опасност при лошо и мъгливо време скиорите да подминат началната станция на съоръжението и при навлизане в резервата „Бистришко бранище” да се изгубят или пострадат. Дори и при сега действащите съоръжения подобни случай имаше съвсем наскоро.

7. Лифт „Между Бай Кръстьо-Учебен Плац Алеко” (лифт №3, Приложение №2)– не е ясно според номенклатурата дали е кабинков или седалков. Това обаче не е най-сериозният проблем. От приложения план не става ясно каква ще бъде интеграцията на съоръжението с квартал Драгалевци. Дали лифтът ще продължи по-надолу от сега съществуващата начална станция? Как ще се реши и сега актуалния проблем с паркирането в района, тъй като релефът на местността не позволява да се организира и задели значително пространство за това? И към настоящия момент в съботно-неделните дни хората няма къде да паркират и ползват пътното платно, което затруднява движението и създава опасност от ПТП. Как ще се отрази такова мощно подемно съоръжение на трафика през квартала, който и без това е значително затруднен? Ако се предприемат действия по довеждане на лифта до квартала, къде ще е финалната станция? Ще се наложат ли мерки по отчуждаване и създаване на сервитутни зони? Не е ясно, колко на брой ще са междинните станции на този лифт? Това обстоятелство е относимо доколкото то пряко ще влияе на времето за пътуване. Ще продължи ли да се ползва този лифт и през лятото? Предвиден ли е за използване от велосипедисти, тъй като сегашния лифт е основно средище за упражняване на планинско колоездене? В горната си част, при излизане от гористия пояс лифтът ще бъде изложен на силен вятър, което ще доведе до честото му спиране и тотална неефективност. Трябва да се отбележи, че буквално на метри от крайната станция на сега съществуващия лифт, изложението коренно се променя и няма нищо, което да спира бурните пориви на вятъра, идващ от долното плато.

8. Ски писта „Черни Връх - Бай Кръстьо”(писта №12, Приложение №2) – неравномерен наклон по трасето, което ще затрудни използването й от скиорите. На места тя е маркирана като трудна, на друг като лесна, така че не става ясно за какъв тип скиори ще е подходяща. В района при кота „Голи Връх” наклонът по тази писта е просто недостатъчен, а при силен страничен вятър (характерен за мястото) на практика ще се наложи бутане или ходене. Трасето на пистата преминава през каменни реки и осигурява непосредствен достъп на скиорите до лавиноопасната местност „Комини”. Не е ясно защо трасето на тази писта не е изместено отдясно на лифта, по протежение на ски пътя, както е било предвидено още в най-ранните проекти за трасе в района? Това е традиционният път, който ако се ползва, значително ще намали нуждата от изсичане на гори, но и ще бъде по ефективен и сигурен.


Ортофото снимка, показваща зоната, предвидена по стария план за създаването на писта, източно от лифта „Бай Кръстьо”.


Ортофото снимка, на която се виждат каменните реки, през които преминава новата пистата.

9. Влек № 18 – неотбелязан в легендата. Използването на писти №18 („Черни Връх 3”) и №17 (писта „Черни Връх 2” – отбелязана като съществуваща, но в действителност, според сега действащите устройствени норми, влизаща във вододайната зона и абсолютно неизползвана) създава непосредствена и сериозна опасност от изгубване на скиорите, както и от навлизането им във вододайната зона, което е напълно недопустимо.

10. Липса на данни и икономически анализ за нуждата и оползотворяването на съществуващите съоръжения. Не е ясно дали "Витоша ски" АД е придобила право да премахне или ползва влек „Заека”.

11. Липсва правилно оползотворяване на единственото непокрито с камъни и скали подходящо северно изложение на връх Малък Резен посока „Стената” (Виж Схема №3). Тази компактна, но изключително приятна за ски спорт зона, е единствено достъпна след кратък преход на север от финалната станция на съществуващия лифт „Романски” по неговото трасе и ще стане тотално недостъпна при отпадане на този лифт. При наличието на малко мостово съобщение над Синята Писта (за избягване на конфликт) и правилна организация, въпросният склон изключително елегантно би се вписал в „Стената”, малко под финалната станция на несъществуващият вече лифт „Заека”. Обозначената зона е облагодетелствувана и от преноса на сняг от вятъра от Платото, поради което и там снежната покривка се задържа изключително дълго.


Схема №3

12. Липсват данни за мостови ски съобщения за разминаване на две нива в зони на конфликтно пресичане на различните трасета, както и при преминаване през пътеки за пешеходен туризъм.

13. Липсва информация и комплексна оценка от страна на инвеститора за съотношението и връзките на настоящия ПУП и бъдещите планове за развитие на ски зоната Конярника – Ветровала – Златните Мостове. С оглед перспективния срок заложен в предложения ПУП (10-15 години с планов хоризонт 2018-2023 година) обществото не може да бъде сигурно, че след този срок идеите на инвеститора няма да се разширят и че той няма да настоява за ново разрастване на ски зоната. Не е ясно какво ще е комплексното отражението върху планината на реализирането на по вече от една мащабни ски зони на Витоша.

14. Липсват данни за наличната мрежа от зимни пешеходни пътеки и тяхното полазване. Няма данни, кои лифтове ще бъдат ползвани през лятото за туризъм и за планинско колоездене, ще бъдат ли подходните кабинкови лифтове използваеми за превозването на велосипеди, както и за цялостното приложението на предвидените подемни съоръжения през летните месеци. За съжаление може да се заключи, че предложения Специализиран ПУП на Туристическа и ски-зона "Алеко" е насочен само и единствено към зимните спортове. Това е недалновидно, неефективно и ще засегне сериозно пешеходния и вело туризъм, силно развити в планината. Не са описани детски съоръжения и летните атракции. Не е обсъден и социалния елемент, задължителен за подобно предложение: С замислените нововъведения и с оглед очакваната ценова политика на „Витоша Ски” АД негативната тенденция за ограничаване достъпа до планината на цели групи от населението ще получи своята пълна реализация. И сега действащите цени на билетите са непосилни за пенсионерите, за които отпадна безплатното возене всяка първа събота на месеца. Цени за едно качване от порядъка на 10-20 лева (каквито са действащите цени в другите зимни курорти) напълно ще ликвидират възможността инцидентни туристи да посетят планината и да се приобщят към нейната красота и възможностите за рекреация. Това е престъпно отношение към населението на София.

15. Липсват каквито и да било данни за очаквания човекопоток. Каква част от него ще се пада на автотранспорта? Колко е проектният капацитет на предвидените паркинги? Какъв е проектния капацитет на подемните съоръжения (при положение че работят всички едновременно, което надали ще се случи и през 25% от сезона поради малката вероятност за едновременното наличие на три взаимно изключващи се променливи – липса на вятър в горните части, достатъчна снежна покривка в долните части на курорта, липса на предвидени състезания и други мероприятия, изключващи ползването на дадени съоръжения)? Трябва да се отбележи, че поради недисциплинираност на скиорите в България, съоръженията рядко достигат проектния си капацитет, поради незапълване на седалките или кабините.

16. Липсват данни за интеграцията на проекта със системите на градския транспорт в София. Тук може да се припомни негативният прецедент от Банско, където концесионерът даде обещание до пусне автобусни линии, които да довеждат туристите до началната станция на кабинковия лифт, но понеже това така и не се случи се стигна до усложнена транспортната обстановка. В тази светлина едно подобно развитие в столицата ще има много по-сериозни последствия. Проектът не отговаря дали новият капацитет на кабинковите лифтове, тръгващи от София, ще наложи увеличаване на автобусните линии. Не е ясно и дали пътят до Алеко ще бъде затворен за частни МПС-та или режимът за движение по него ще бъде променен.

17. Голямо безпокойство предизвиква и предвидения паркинг, който ще се намира северозападно от бившия хотел „Щастливеца” и ще е разположен в непосредствена близост до лифта от Драгалевци. Подходният път към него ще преминава през емблематичните за Витоша каменни реки и ще способства за автомобилен достъп до вододайната зона.


Ортофото снимка на бъдещия паркинг, както и каменната река, през която ще мине пътя към него.

18. Съотношението нови трасета към съществуващи е 17 към 3. Девет трасета пък са класифицирани като подлежащи на реконструкция, но де факто имаме налице същото засягане на флората и почвената покривка, както и при новите. Изглежда, че като приоритет в този проект са заложени абсолютната дължина на пистите и техния брой, а не функционалността на курорта и реално ползващите се трасета.

19. Буди недоумение и фактът, че обектът за обслужване разположен до горната станция на лифт „Лале 1 и 2” (№6 Приложение №2) не е разположен по-близко до основна туристическа пътека, минаваща през „Мечите поляни”, посока Бистрица и х. Физкултурник. Това поставя под съмнение доколко зимният пешеходен туризъм е взет под внимание при разработването на проекта.

20. Предвид атмосферните условия на Витоша е необичайно проектирането на седалкови лифтове с откачане при станциите в най-високите й части. Планината е на второ място в България по средна скорост на вятъра, като през зимните месеци тя надхвърля 10m/s, а дните с наистина силни ветрове са твърде много. В такива случаи седалковите лифтове не могат да работят, което на практика означава, че курортът ще е неефективен. Досегашната практика на Витоша е потвърдила това - в много от дните се кара само на писта Лалето (лифт, защитен от гора, но предвиденото разширяване на пистата, ще редуцира това предимство) и на влековете на Стената. Изготвеният проект обаче не взима тези обстоятелства под внимание, на практика единствената разлика със сегашното състояние е подмяната на един влек със седалков лифт, което обаче малко ще промени ситуацията, тъй като предвидения лифт №4 според Приложение №1 ще обслужва само една писта.

21. Изграждането на ски писти във високите части на планината, които са покрити със скални реки би трябвало да стане само след гарантиране, че скалните реки няма да се променят - т.е. няма да има разместване на камъни, взривяване и т.н. Важно е да се отбележи, че именно скалните реки са това, което отличава Витоша от другите планини, особено през пролетния, летния и есенния сезон - те са най-голямата забележителност. Промяната им би била наистина голяма грешка с оглед на облика на планината и привлекателността й за туристите! Възможно решение е всички критични зони, които през зимата не се затрупват от сняг, да се покриват с временни дървени съоръжения (като мостове), които да могат лесно да се демонтират през летния сезон.

22. Планината Витоша страда от сериозен недостиг на снеговалежи и същевременно има зони, в които се натрупват огромни количества сняг (над 4-5 метра). Това се дължи на честите силни ветрове, които транспортират снега от заравнените билни части и го отлагат в подветрените части на стръмните склонове (като "Стената"). Това на практика означава, че всички писти, които са извън зоната на снегонавявания ще страдат от недостиг на сняг. Пример е сегашното състояние на писти "Помагалски" и "Витошко лале" (в последните сезони, поради изсичане на предпазващата от вятъра гората в горната част на пистата дори се наблюдава издухване на снежната покривка). Глобалните климатични промени и отдалечеността на България от Атлантическия океан или друг значим воден басейни, обективно правят сезона на тези трасета твърде къс и нерентабилен, а с това и нуждата от съоръжения за изкуствен сняг по-осезателни. Планът обаче не адресира тези проблеми. Ако се изградят още писти от този тип, ще трябва да се изградят и големи мощности за производство на изкуствен сняг и съхранение на вода (предвиден е огромен изкуствен водоем, като водата ще трябва да бъде изтласквана до над 400м във височина). Това неминуемо ще значи нови каптажи. Предвид близостта на резерват "Торфено бранище", който съхранява едни от най-старите и ценни торфенища в Европа, това би било много опасно. Дренирането на терена с нови водохващания би предизвикало обезводняване на торфенищата,а те съществуват именно поради условията на преовлажняване на съответните плата. Дори и хората, които не мислят за чисто "екологичната" част на въпроса би следвало да си зададат следния въпрос: Ако се стигне до подобен проблем и България бъде санкционирана, за допуснатите нарушения от Европейската комисия, кой ще плаща глобите?.

23. Витоша осигурява част от питейната вода на София. Всякакво използване на тази вода за други нужди би било против интересите на постоянно увеличаващото се население на столицата. Това ще се усети особено критично при следващата сушава година, която може да се очаква съобразно естествения цикъл през годините.

24. Нови писти под кота 1800 ще създадат само бъдещи проблеми и е далеч по-добре да се подобри стопанисването на сега съществуващите писти, отколкото да се изграждат нови. Отделен е въпросът, че ако се изгради нова писта южно от сегашното трасе на "Витошко лале" (т.е. в посока към резерват "Бистришко бранище") ще се наложи изсичането на голямо количество вековни смърчови и букови дървета. Предвид критичното състояние на смърчовите екосистеми на Витоша след каламитета на корояда-типограф, който причини загиването на голяма част от възрастните дървета, всяко живо дърво трябва да бъде опазвано. Ситуацията е такава, че природата и паркът имат нужда от залесяване на изсечените пространства, а не от разчистването им с булдозери. Също така генофондът (т.е. типичните за тази планина гени, кото се съхраняват в дърветата) е критично намалял и всяко бъдещо намаляване би поставило под въпрос съществуването и устойчивостта на екосистемата.

25. Зона за моторни шейни в непосредствена близост до ски писти, лавиноопасна зона и резерват е изключително притеснителна. Моторните шейни няма да спират на границата на зоната и това рано или късно ще доведе до инциденти с блъснати скиори (може би деца). Възможно е някоя шейна да аварира в резервата, ще излее масло или бензин и ще предизвика много неприятно замърсяване, което ще е крайно негативно за торфа. При наличието на десетки километри почти неизползвани пътища в по-ниските части на планината (системата от пътища за ски бягане около междинна станция на кабинковия лифт и околните), спокойно може част от тях да се ограничат като зона за практикуване на спорт с моторни шейни. Още повече, че това ще е по-безопасно и за самите "практикуващи": в САЩ и Канада едни от най-често засегнатите от лавини хора са именно тези с моторни шейни. А в района на "Долното плато" има много лавиноопасни зони, както и тези около влека „Боби”.

26. Липса на данни за развитието на съществуващото трасе за ски бягане. Изказвания на някои функционери от Българска Федерация Ски, че трасето е крайно неподходящо, противоречат на техния ангажимент с настоящия проект. Това само подсилва неяснотата около неговото бъдеще. Резонен е въпросът не може ли трасето да се ползва за шейни или да се залеси, а зоната за моторни шейни, в едно с трасираният път, започващ под хижа Сърница, посока Платото, да бъде ползван за развитие на трасета за ски бягане? Проектът не отговаря също дали съществуващото трасе за ски бягане не може да бъде разширено посока Бай Кръстьо, под хотел Хюндай, за което има налични просеки и горски пътища, както и подходящи поляни източно от Бай Кръстьо. Неясно е защо, след като в цял свят ски бягането се развива и тачи редом с алпийските ски, в България и в частност с настоящия проект, този прекрасен, не толкова травматичен за хората и планината спорт е забравен. Вярно е, че от неговите любители Инвеститора няма да получава доход под формата на ски карти, но вярно е също, че това е парк на всички граждани и той трябва да се развива в интерес на цялото общество.

27. Проектът не съдържа информация относно мерките, които ще гарантира сигурността на посетителите от евентуални лавини. Предвид това, че втората част на "Витошко лале" минава непосредствено до най-лавиноопасната зона на планината, е крайно наложително да има ясен план как ще се процедира в това отношение. В съвременната европейска практика е недопустим варианта "не карайте там, защото е опасно". Необходими са заграждения, който да ограничават достъпа, планове за действие при лавинна опасност, издаване на ежедневни бюлетини, затваряне на съоръжения при наличие на опасност, контролирано събаряне на лавини и т.н.

През изминалите години за съжаление в района между Резновете имаше не един и два нещастни случая, включително и един с фатален край – едно момче загина преди 2 години, именно защото използва лесния достъп с лифтовите съоръжения и предприе спускане в много опасни условия, които естествено не бяха оповестени от курорта! Бъдещ подобен случай най-вероятно ще има сериозни последствия и за стопаните на ски зоната, като се има предвид това, че хората могат да завеждат дела включително и извън България при определени условия. От друга страна, ако една застрахователна компания трябва да изплати обезщетение за случай с лавинно нещастие в близост до курорт, надали ще остави нещата без финансови последици и за самия курорт!

28. Проектът не е отговорил и на задачите, които самият инвеститор е посочил, че трябва да бъдат адресирани, а именно не са изведени пространствени и социални параметри на базата на подробни геодезически заснемания на зоните за реализация на бъдещи инвестиционни намерения, върху които този проект да бъде обоснован.

29. Не са постигнати задачите на Специализиран ПУП за определяне на вътрешната структура и взаимовръзка между елементите предвидени за реализация в рамките на функционалната система "отдих и спорт".

30. Комуникационна достъпност и паркиране. За съжаление не може да се каже, че ефективно са използвани трасетата на съществуващата комуникационна мрежа. Недостатъчно е и развитието и организирането на паркирането в зоните за прием на туристи, тъй като планът предвижда такива на места, обективно ограничени от терена, които освен това се намират и твърде дълбоко в планината. Очевидно е, че тези съоръжения трябва да бъдат изнесени извън пределите на парка, но прекомерното застрояване с жилищни сгради около началната станция на Симеоновския лифт правят това невъзможно. Подобно е положението и в Драгалевци, друг изходен пункт за планината. Вероятно чакащи именно развитието на подобен свръх мащабен ваканционен проект, инвеститорите са заели и последните свободни терени, но това не значи, че няма известен аванс: възможността за развитие на многоетажен паркинг пред начална станция на Симеоновския лифта е открита, изграждането на подходни пътища и мостови съоръжения в същия район биха разширили територията достъпна пеша до лифта, съответно и възможностите за околно паркиране. За това е нужно известно координиране със Столична Община и незначителни отчуждителни и сервитутно определящи мероприятия.

31. С тъга можем да констатираме, че трасетата и структура на туристическите маршрути за лятно и зимно ползуване: пистите, маршрутите за моторни шейни – противоречи на сега действащото законодателство относно националните паркове.

32. Няма адекватни и надеждни данни и поети ангажименти за мероприятията за рекултивация и екологична защита на околната среда, ландшафтното и композиционно естетическо оформяне на засегнатите с плана територии. Така предложеният Специализиран ПУП не постига баланс на територията и съотношението между елементите й. Този план по същество е фрагментарен и е изваден извън контекста на цялостното развитие на парк Витоша. Планината е изначално свързана с град София и подобни частични проекти потвърждават негативните тенденции от последните години да се мисли и строи „на парче”. Проектът страда от липса на социална и урбанистична визия, а колкото до неговите екологични импликации, нека експертите вземат отношение.

В текста на Настоящето Становище е цитирано и Становището по същи проблем на Българска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил.

Няма коментари:

Публикуване на коментар